Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

One of the most important matters to do on your first of all date is always to learn a small amount about your day. One of the best ways to do this is to ask some questions. A handful of brisk inquiries may not just reveal some important details about your potential partner, however they can also help is made a few main decisions with regards to your relationship before it’s too late.

As far as first night out queries go, there’s a plethora of choices in existence. It’s best to keep an open mind and see what stays. Even if your date actually interested in discussing their earlier, it can nonetheless always be fun to inquire them of the present. A lot of people enjoy spending their time outdoors, while others might prefer a more low-class approach.

The classic first time frame question is usually: What do you do for a living? While this is one common topic of dialogue, it’s better to be a little more specific about what you’re searching for. If the answer isn’t really clear, a rapid question by what they like to do for fun will help you discover some good tidbits. For example , some people might play gaming system all day, although some might prefer to spend their very own time undertaking something more significant. Likewise, a lot of people might enjoy staying involve that much the wee hours from the morning, while other people might prefer to get in foundation early and wake up prior to sun springs up.

An additional interesting first of all date query to ask is all about the best locations to travel. This kind of https://elitemailorderbrides.com/italian-women is an excellent question to ask as it gives you insight into the date’s https://www.goalcast.com/date-ideas/ priorities. If your particular date is a travel and leisure junkie or maybe a nomad, knowing exactly where they want to go provides you with the inside details on what precisely makes them tick.

https://i.pinimg.com/736x/13/cf/2b/13cf2b7ccbdd9057f3e6ab04e8c59ca4--european-people-hair-fair.jpg

Asking the date what they’re happiest about is another approach to show you care. Set to ask about your date’s interests and hobbies is an important step in making sure a long term relationship. You might possibly learn what your date’s preferred hobby can be.

Several charging worth requesting about your date’s pet peeves. Having this expertise can go a long way towards determining whether you’re suitable and whether you may work together to overcome the hurdles that might come your way. Regardless of what you ask, remember to keep a smile on your encounter. Your date might be surprised to learn that you just aren’t the only one with a few pet peeves. And even though you might be uncomfortable about them, it can be good to discover you’re not by themselves.

Obtaining away of your comfort zone with a initial date can be described as daunting activity. But with a few helpful hints and the right earliest date concerns, you’ll be in relation to finding the perfect match. Remember, a primary date can be described as chance to learn a couple of things about your date, and it is a wonderful possibility to build a long term, mutually useful relationship. With a little fortune, you’ll end up with a first time frame that you’ll remember.

Share →

Leave a Reply