Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

When you street to redemption deeply in love with a person, whether or not they live in your home metropolis or halfway across the world, it might be tempting to have things to the next stage. While long distance interactions require a great deal of work and commitment, they can still be very happy and fulfilling. Nevertheless , many persons wonder if having a wedding in this problem is actually possible. The answer is that it is entirely possible to get married in a extended distance romance, but it needs careful planning and effort https://blog.azeta.es/how-to-manage-goals-in-a-relationship from each.

Just before jumping into matrimony, make sure that you happen to be genuinely ready to invest in your pal. While the thought of being physically segregated after you’ve attached the knot might seem a little depressing, it is not necessarily out of the ordinary and there are a good amount of couples that have successfully done it.

The key to a successful lengthy distance marriage is communication and being happy to make surrender. This may contain having a versatile schedule, keeping a great updated date, or scheduling frequent Skype ip telefoni dates. It has also important to put realistic anticipations and be offered to discussing any issues that may possibly arise. For example , you may need to be lenient if your spouse incorporates a demanding job that keeps them going for operate or you might find that you have got different points and hobbies in life that you might want to explore.

In addition to communicating effectively, it’s important to arrange dates and celebrate the christmas season. For example , you may cook meals that your spouse loves together, or give each other home made cards with text art in the shape of minds, flowers, or perhaps other affectionate symbols. Also you can plan to spend time with family and friends in accordance or come up with different ways to create a feeling of nearness while living far separately.

It could be also crucial to remember that a lengthy distance relationship cannot last forever. Whilst you’re in a loving and fully commited relationship, something might happen that causes you to move or perhaps change careers. While it is very sad to finish a loving relationship, it’s crucial for you to accept that some things just are not intended to be.

Overall, a long distance marital relationship can be extremely content and fulfilling, but it has important to be honest with yourself about your feelings before you make such an enormous commitment. Before you marry an individual you’ve never achieved in person, make sure to take the time to discover https://europeanbrides.net/dating/ as much about them as is feasible and consider all of the responsibilities that include marriage. In due course, it’s worth their expense if it means a lifetime of happiness together with your soulmate.

Share →

Leave a Reply