Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Foreign brides are a big phenomenon today. They are popular, but they are the very big problem. Some Website of these ladies are unrecorded, and many of those have minimum social abilities. There are also many information of assault against all of them.

Mail-order wedding brides

A mail-order bride is a woman who is looking for a husband to the Internet. These kinds of girls are chosen by the bridegroom, often a abundant man. Some girls have had to leave a lifetime of misery, whilst some are just looking for an improved life within a developed nation.

In order to become a mail-order new bride, a girl should be registered on a specific site. She completes an account and submissions her IDENTIFICATION. Depending on the site, she may want to verify her identity by providing images or various other identification.

A few sites demand a fee to participate in. However , lots of services have time. Users can browse information, send text messages, and send virtual blossoms.

Before signing up with a mail-order bride support, make sure it has a good popularity. Most sites use a credit-based system. Frequently , you can purchase credit with regards to features, such as a professional photo or maybe a video conversation.

It is a legal way for men to meet overseas women. The majority of monthly price ranges right from $40 to $80, depending on the platform.

Undocumented women

The amount of undocumented girls in the United States is normally increasing. These types of women will be largely young and in perfect labor force era, and many could be eligible for everlasting residence.

Unrecorded women own a higher education level than prior ages. They are more likely of talking English well and have better health ultimate. Their work levels are similar to those of their men counterparts. Nevertheless , they have lessen percentages of management and science and are generally more likely to be used in low-paying, service occupations.

A recent statement from the America government found there is “considerable” risk of abuse in marriages specified through overseas marriage agents. These businesses operate in the United States and are tasked with inserting potential brides by abroad with American spouses.

Although the National International Marriage Broker Regulation Operate (IMBRA) was passed in 2005, it was not applied for several years. That legislation requires background checks with respect to American citizens who want to marry a foreign new bride. In addition , it limits American clients out of repeatedly processing immigration paperwork for a overseas bride.

Physical violence against international brides

A large number of foreign wedding brides suffer violence in their home countries. This includes home violence, sex abuse, and financial misuse. Some tourists do not allow their international brides to participate in making decisions. Similarly, several wives are definitely not allowed to spend their own money.

The United States recently passed the International Marriage Broker Regulation Action (IMBRA) in order to protect the rights of foreign birdes-to-be. In addition , the act has got provisions certain to mail buy brides.

Even though the act is made to hold immigrant ladies safe, they have proven difficult to enforce. For example , a mail order bride’s immigration status can be utilized by her husband or maybe a buyer to regulate her. If she is within an abusive marriage, this girl can get a waiver within the VAWA.

One more issue which has impacted the mail-order bride sector is age group limits. Vibrant women will often be encouraged to marry older men. They may certainly not know community customs, currently have little access to financial support, or even understand where to immediately turn for help. Several nations around the world have passed laws restricting age at which a girl can by law marry.

Share →

Leave a Reply