Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re looking to buy a more severe relationship, or perhaps if you’re a bit of confused about where you stand, having a unique conversation with all your significant other might be just the matter to help clear the air. The concept of exclusivity can have a range of meanings, via putting a simlar amount of energy to a relationship as you do to merely not dating anyone else. Yet , when it comes to exclusivity, it’s all about what functions for each.

It’s simple to fall into a rut with regards to dating, so it is always great to keep your sensibilities about who you are. A good way to do this through making plans regarding to precisely convenient just for both of you. For instance , if you’re an informal dater, you could make a schedule which involve a lot of time away from home or work. Similarly, if you’re more serious about a romance, you should help to make time for a few dates each month. By doing this, you’ll be less likely to let virtually any distractions damage your mood or perhaps your partner’s.

You might not are aware of it, but the formula to having an exclusive http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2014/02/economist-explains-6 dialog is understanding when as well as how to ask. The more specific looking aims, the more at ease you’ll look. Plus, you will have an even more rewarding encounter overall. In due course, you’ll be ready to build an informed decision about if you should move around in together.

While it’s not a considering that russian beauties your companion will be looking forward to the big expose, you’ll be more likely to be paid with a even more committed marriage. This runs specifically true if your spouse is a millennial. Many studies have indicated that people long-standing 25 to 30 are most likely to become interested in a long-term commitment, which means they’re generally willing to wait for a right person.

Something else to consider is how to handle the big surprise. Most interactions will take some time to formulate, so make sure that you stay generous with the time. Also, make an effort to be seeing that open and honest as is possible, which is not often easy. When you’re in a romantic relationship, you’ll have to be ready to share the ego with all your partner, and letting them observe how vulnerable you are can be tricky. As you expand to love your partner increasingly more, you’ll be a lot less hesitant to keep these things share their particular secrets along.

https://www.i-foto-graf.com/_bl/0/13210381.jpg

Although it’s certainly not impossible to find out who will be your partner, it can more likely that you’re going to have to do etc your own. This is because there are numerous factors to consider when choosing who you can date subsequent. One of the most essential is the compatibility. Make sure to consider your partners’ backgrounds as well, seeing that there’s no utilization in online dating someone who shouldn’t share your values. There are several online forums for finding compatible matches, thus you’ll never need to worry about being away of feel.

Share →

Leave a Reply