Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Communication get more in a marriage can be a extremely important part of building and maintaining a successful relationship. Using spoken, written, and physical skills to express your self effectively could make the difference between an ideal relationship and one that ends up in clash. Knowing a number of the common indications of poor connection and how to avoid them can help you to speak more effectively with your partner.

Nonverbal communication

Nonverbal communication within a relationship requires recognizing your partner’s feelings and preserving eye contact with them. By doing this, you may strengthen your emotions of interconnection. Besides making positive thoughts, nonverbal communication could also help maintain a normal relationship.

Nonverbal communication includes the signals and cosmetic expressions you choose while conversing. These impulses can convey a large number of emotions. Many of these include gestures and tone of voice. However , you need to recognize that your partners’ nonverbal messages usually are always crystal clear and straightforward. In addition to being sensitive on your partners’ thoughts, you must also manage to decode these kinds of signals to properly communicate with these people.

Effective nonverbal communication within a relationship requires a lot of practice. It takes a chance to figure out what your lover is considering and sense. Therefore , you may want to rely on different means of interaction to reach all of them.

One way to communicate with your partner is always to tell them you adore them. It is not necessary to say ‘I love that you a each and every time you interact with all of them.

Using spoken, written and physical skills

It is obvious that the fastest way to build a long-lasting relationship is to get out of the way. Consequently the need for a highly conceived and implemented plan of action. There is also a plethora of ebooks and alcohol available on this issue but you will need to know what you do to ensure the most sexy possible effect is realized. To humor, it is best to include a clear and concise format of your desired goals and aims before setting yourself up with a frenzy of self-discovery. The next step is to make certain that you pay attention to the many touchpoints you will encounter along the route.

Avoiding uncertainty

Misunderstanding is a frequent problem in any kind of relationship. Persons may not focus on what the other person is saying or they may have made presumptions that are not true. Regardless, misconceptions can potentially turn into big disagreements if not addressed promptly.

Curious about what’s wrong in your relationship can help you resolve the disbelief. You need to distinguish the problem, apologize and try to stimulate your partner to determine things towards you.

Using the right words and phrases could make all the difference. A little bit humor can also go a long way. Enjoying your partner may also reduce the odds of misunderstanding.

One of many easiest strategies to avoid misconception is to use visual cues. If you don’t understand what your partner says, ask questions to simplify. Also, ensure you don’t use key phrases that are puzzling.

Seeing your spouse as a friend is another helpful tip. This permits you to decrease the blame video game and give attention to your spouse-to-be’s strengths instead.

Signs of poor communication

An unhealthy communication skills is the biggest reason why various couples are splitting up. It’s rather a serious problem that affects virtually any relationship. It is very important to know steer clear of it.

There are plenty of signs a person may well have bad communication skills. These include passive-aggressive behavior, not enough conversation, and resentment. If you find any of these, it would be a sign of an problem in your relationship.

Getting disrupted by your partner frequently is yet another sign of the poor interaction. This could suggest you are not getting heard or perhaps not taking your partner critically. You should come out when you experience your partner can be not being listened to. When you come to feel you happen to be not being heard, you can expect to lose interest in speaking.

One of the best ways to prevent misunderstandings should be to listen. You should always be able to figure out your spouse-to-be’s feelings. Being attentive can also help you learn more about your own.

Share →

Leave a Reply