Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A user name is your online identity, therefore it is important to pick one that attracts a compatible match. Besides a memorable profile photography, your username is what different members will see initially. It should be clear, easy to bear in mind, quirky/fun, and great.

https://mail-order-bride.com/images/all/57-1566570208610.png

A fantastic username is something which describes you perfectly and cannot be misinterpreted. This kind of is specially true for any username intended for dating sites, where your name is most likely the first thing any date will see.

To make the username even more interesting, choose a phrase that identifies you or possibly a physical trait. For example , if you’re eye-catching, cupidbrides.com you may pick “handsome” or “magnificent”. When you are adventurous, you could choose “traveler. ”

Another good idea is to incorporate your moniker with a expression that identifies you. For instance , if you’re an enormous fan of tennis, your username may be “Joe_TennisPro. inch

The key is to choose a name that is well known and easy to spell. Steer clear of adding amounts or personalities, which will appear too automatic and monotonous for your supposed date.

Crucial avoid unfavorable usernames, just like Depressed_Dave or LonelyLiza. They will only turn away actual people and may result in a bad experience.

Make an effort to add words that evoke enjoyable feelings inside your username, such as fun, joy, excitement, romance, love, ingenuity, and so on. This will support a woman meet up with you and know what kind of person you are.

It’s a delicate balance among funny and bragging, consequently be sure to take the time to find the http://www.huffingtonpost.co.uk/2012/04/11/divorce-rates-soaring_n_1418202.html correct combination for your personality. A witty username would be the perfect method to stand above the gang and sketch in potential date ranges.

Share →

Leave a Reply