Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Getting over a breakup can be a challenging method, but it can be a catalyst for positive changes in your your life. Whether you might have just split up or have undergone a relationship, there are several steps you can take to claim back on your ft and moving frontward.

is mail order brides han trafficking

For starters, you should try to build time for your self. Instead of wallow in despair, focus on reconnecting with whomever you choose. Go out with people who cause you to be happy, and explore actions brightbrides.org that you just missed out on as you were in a romantic relationship. You may even really want to find fresh hobbies. For example , if you were an enormous fan of your outdoors, now is a good time to get back into it.

You may also practice precisely what known as “disconnecting. ” If you have been living collectively, you should clean out your home coming from all items that advise you of the ex. If you are nonetheless in contact with your ex, you can continue to limit the amount of contact you have with them. If you can’t keep the distance entirely, you may want to try video calling.

If you’ve been harmed, you might be thinking about if you should start off dating again. Commonly, this is a terrible idea. Trying to rekindle feelings with an ex girlfriend or boyfriend can only bring about a urge of the same concerns. Rather, you must focus on curing yourself and learning even more about yourself.

You might be surprised to learn that there are many ways to move upon from a breakup, nevertheless the best way to achieve this is to be self-aware. You should be aware of the fact that your emotions are going to be a bit different than they were before, and that this is normal. However , drinking be aware that you shouldn’t assess yourself for how you feel. It’s a natural part of this grieving method, and your objective is to route that strength into some thing better.

You can also make an effort to come up with new memories to replace those you’ve lost. For instance, you might go to your selected restaurant using your friends, or look for a new activity to do with your family. You may also think about the forthcoming and try to contemplate what kinds of romances you’d like to experience in the future.

You can also speak with someone about your breakup. You might have a pal or a family member who can help you through it, but you can also seek the assistance of an therapist. Having someone to turn to can be helpful in your recovery, and can give you a confidential space to work through your emotions.

You can also take a break from social media. You don’t have to prevent the internet totally, however you should be careful about interacting with the https://hbr.org/2016/12/why-arent-there-more-asian-americans-in-leadership-positions ex girlfriend on Facebook or myspace or Instagram. If you can’t keep your length, you can always engine block your ex on these sites. If you, you’ll be able to concentration in the important areas of moving on.

Share →

Leave a Reply