Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’re looking to find someone to time frame, you’ve come to the proper place. Whether youre a man or possibly a woman, there are many things you can do to help make the process easier and more powerful.

First, you ought to be yourself. Be open and genuine with your time, so they can find who you truly are. This will help to them assess if they want to continue the date.

1 . End up being yourself

Simply being yourself is one of the most important things https://dating-jedi.com/international/ukrainian-dating-sites/ can do when it comes to finding somebody to date. If you don’t like who you are or if you feel pressure to change so, who you happen to be, then it’s going to be hard to find someone who will cherish and recognize you with respect to the person you really are.

A lot of people are trained that they need to be described as a certain way in order to make their particular relationships job. Unfortunately, this can lead to men and women that aren’t happy with themselves and who have no the best relationships.

Dating is an opportunity to meet new people and knowledge a variety of encounters and feelings. It’s also a chance to master about your self and the particular you happy.

2 . Don’t be scared to ask for a date

A date is a time exactly where two people meet up to get to know one another. It’s a approach to see if they are compatible and want to move forward using a romantic-sexual marriage.

It’s critical to not forget to ask for to start a date when you find anyone to date. This assists you feel more confident about the procedure and may assist you to find the right person for you.

Additionally important be clear about what you’re looking for coming from a date and what your anticipations are. Should you be not very specific about what you want out of a marriage, it can be easy to fall under a design of seeing and romances that aren’t on your side.

Similarly, do not be afraid to state what you would not like on the date. Unless you enjoy rock climbing, for example , it’s not worth going on a date with someone who enjoys it!

4. Don’t be worried to say zero

When it comes to getting someone to time, it’s extremely important to be honest and. Saying simply no to an individual can be a hard thing to do, although it’s essential for your overall well-being.

You can study to say not any without aching anyone’s emotions, and this can save you time and stress. Plus, it will probably allow you to build healthy limitations and prioritize your needs more effectively.

If you’re having difficulty saying zero, practice with smaller requests first. By doing this, you’ll gain the self-confidence you need to decline bigger facts as well.

Often , people have problems saying not any because they are afraid of upsetting the individual or seeming selfish. Learning to decline people when you require to can be one of the best ways to create your self-esteem and improve your romantic relationship. It’s also a great skill to have typically.

4. Be honest

Honesty is an important quality for any healthy relationship. Having this kind of quality will help people look safe and secure in their relationships, that leads to trust.

It also advances strong interactions, strengthens organisations and societies, and inhibits harm. When honesty can be difficult to obtain, it’s well worth working to build this quality.

When it comes to finding someone to particular date, you need to be genuine about what you want in the relationship. Be clear about your expected values, whether you happen to be looking for someone to spend the rest of your life with or just somebody to go out with.

Be honest with regards to your non-negotiables, as well. For example, if you’re a vegan or you’d rather not date any person who’s as well messy, be manifest about what these items mean to you and narrow your potential occassions down appropriately.

Share →

Leave a Reply