Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

A marriage is among the most important events in a person’s life, and everyone wants to15325 find that special one who will be the spouse forever. Although people think that appreciate will simply just come to them, others actively search for it.

Finding a new bride for marital life can be a challenge, but it could be possible with the right help. Below are great tips for finding the best bride suitable for you:

Identify a reliable and safe internet site to start trying to find your future partner:

It’s always best to use a trustworthy going out with site, so that you can rest assured that belarus mail order brides females you match are genuine. Be sure to have a look at user reviews and make sure the online dating site you select is a good match for you along with your goals.

Consider a submit order new bride service:

If you are searching for a long-term relationship, you should look at using a email order bride webpage or iphone app. These tools offer a number of convenient features https://wanabiashara.com/where-to-get-a-beautiful-china-bride/ that will aid your search for a better half a lot easier. You may chat with the potential wife in many ways, including email, immediate messages, video chat, and in many cases telephone calls.

Moreover, you can send gift ideas to your better half to show her how much you care. Whether it’s a affectionate necklace or maybe a bouquet of flowers, a gift is a great approach to express your emotions.

You can also make use of a free online dating site to find a bride. However , you ought to know of some common scams, such as criminal profiles and identity theft. Be cautious, and choose a legitimate internet site with a enormous member starting and successful love stories.

A superb mail purchase bride company can help you find a woman who will become your wife. It is essential to choose a trustworthy website that offers a number of communication tools, just like emails and instant emails, so you can connect with your potential spouse.

Take your time to discover your wife prior to you marry her. This will help you can know her personality, which can be essential for a happy and gratifying marriage.

Choose a country just where she lives:

If you want to identify a foreign partner who can speak your language, it is best to head to her local country. This will ensure you won’t have virtually any language limitations when you start talking.

There are a variety of nations where international girls can be found, so you should be able to find a match that suits your needs. For instance , Latin America has many beautiful ladies who are ready to get married and live abroad.

Another well-liked choice is Scandinavia, which has many gorgeous and attractive females. They’re usually well-educated and responsible.

It’s not hard to find a mail purchase bride from these countries, so is considered worth your while trying them out!

These types of girls are typically narrower on relatives than career-oriented, which is the reason they’re well suited for men who desire to stay down and commence a family. They’re also a superb choice males who are looking for the purpose of an incredible, foreign new bride who will become a strong and loving better half.

Share →

Leave a Reply