Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

If you’ve always wished for to date Slavic women, you’re in luck! The ladies of Far eastern European countries have always been ideal for many guys. They are eye-catching, feminine and get beautiful figures. However , when online dating Slavic girls, you should be ready to deal with their conservatism. It’s a task, but it’s a challenge you can even learn from.

To start with, you’ll want to learn more about the Slavic culture. This includes the history https://srphotocreation.in/how-to-get-beautiful-asian-women-that-single-men-desperately-desire/ and ethnical traditions. Simply by understanding this background, you’ll be able to better understand what makes the Slavic females tick. In addition , then you can definitely avoid the issues of seeing women from other regions of the world.

You’ll also really want to pay attention to the things that matter to Slavic women. For example , just how much do Slavic women benefit family? An average Slavic young lady is elevated in a old-fashioned family environment and devotes their self to her children and hubby. She is likewise impressed by a good spontaneity.

Although there’s no actual science behind this, Slavic women are likely to respond well to your intentions if you have a clear goal. Be sure you make your motives crystal clear from the outset, please remember that being eye-catching is the best approach to move. Using a full body picture performs especially very well.

One more thing to note is the fact Slavic females are quite loyal. This can be a superb asset to a relationship. When it comes to Slavic women, really not enough to get an excellent ol’ man; they expect one to have a head on shoulders. Make sure that you not necessarily just buying a place to sleep and a quick way to get a document.

Similarly, you’ll want being attentive of giving gifts. Material presents set a bad tone. Somewhat, you ought to be looking for a thing that shows your lover that you care. Some of the most popular gestures include handing her a cup of tea or providing her a unique book.

One of the best ways to show https://order-bride.com/de/slavic-girl/ukraine/ your interest in a Slavic girl is to use the net. This is the most efficient method. Using a dating internet site means you don’t have to leave your home to meet a Slavic gal, and you can carry out it all for just a couple of dollars a month. Developing a web profile will also enable you to see college thinks woman wants. There are a number of sites that cater to lonely women by Slavic countries, and they are every designed to create long term relationships.

One final tip is to be patient. Slavic women are definitely not accustomed to viewing guys hop from one female to a new without a many thought. Having to know her and learning what she figures is key. Getting manly and creating a positive frame of mind are also crucial. After all, it’s hoping to find a real love.

Dating Slavic women will give you a lot regarding yourself. Actually it can be a very rewarding encounter.

Share →

Leave a Reply