Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

What Does CBD Stand For?

CBD is known as a non-psychoactive cannabinoid that has many benefits. It is used to treat various conditions, including pain, anxiety, despair and swelling.

Cannabinoids (such THC) have been proven to boost the whole endocannabinoid system, which usually helps control a number of brain-signaling processes. Specifically, the system adjusts hunger, sleep and mood.

In addition, it protects the heart and arteries, that can lower blood pressure.

There are many ways to take CBD, including components, tinctures, capsules, relevant preparations and possibly gummies. However , it is important to not overlook that all items are not produced alike and that unique doses function differently.

For example , CBD can increase the effectiveness of some cancer treatment plans. In addition, it reduces symptoms associated with several types of mental disease and https://hbr.org/2020/03/whats-really-holding-women-back may help folks who struggle with drug abuse.

Anti-inflammatory effects

The anti-inflammatory properties of CENTRAL BUSINESS DISTRICT can be a big benefit for those who have fibromyalgia and arthritis. It can also reduce pain, puffiness and stiffness in patients https://validcbdoil.com/r-r-medicinals-review/ with inflammatory conditions like psoriasis and acne.

Nervousness reduction

Research have shown that CENTRAL BUSINESS DISTRICT can help decrease symptoms of worry and panic disorders. It may even help with sleep, a common issue for the people living with these kinds of disorders.

Choosing CBD can be safe and effective, but it is very best to speak with your physician before starting any kind of new dietary supplement. It’s also a good idea to evaluate that the label on any item you buy is actually tested by a third party.

Share →

Leave a Reply