Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In an regarding globalization, people are increasingly getting married to across countrywide boundaries.

The laws of every country may possibly have different requirements regarding how to get married and the validity of relationships performed abroad.

The process of marriage overseas can be extremely time-consuming and costly. In some instances, it may take several months to accomplish the legalization and signing up procedures.

Legalization

The legalization process to get an international matrimony can vary according to country as well as the type of doc involved. American people who are preparing to marry abroad should certainly contact the embassy or consulate in the foreign country to learn about specific requirements plus the necessary documents needed to complete wedding process.

find an asian wife

The embassy or consulate should also notify the wedding couple of the time that the file is expected to be finished and went back to the U. S., which often can range from two to five working days.

The legalization procedure for a marriage could be expedited by following the guidelines set forth by Hague Traditions Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Docs (the Apostille Convention). Over a hundred and twenty countries will be party to the Apostille Conference, and it can associated with legalization and authentication of documents much faster.

Appointment

If you’re seeking to get married in another country, it can be a difficult process. There are several laws and regulations that need to be followed.

Furthermore to achieving legal requirements, a prosperous international marriage requires a many planning, research and prep. The process can take up to a year.

The best thing to perform is to check with a knowledgeable attorney before beginning the worldwide marriage procedure. They https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15895630/ can help you get around all of the particulars and answer any kind of questions which may arise along the way.

Wedding

There are many great get married in another country, including a desire to have a change in residence or maybe a marriage visa for australia (green card). However , the process can be labor intensive and costly.

Depending on the country, local civil or spiritual officials perform marriages. They can also be executed online, or perhaps by a great ordained or licensed minister.

The ceremony starts with a studying of the Bible and prayers, then the groom and bride being joined with each other by their correct hands. These remain joined before the end within the ceremony, which in turn symbolizes their very own union.

Following this, the bride and groom are crowned with slender crowns of orange blossoms (Stefana) which have been blessed by the priest. They are accompanied by the “Koumbaro” because they walk around the altar, 3 times.

marrying a venezuelan woman

The couple and witnesses consequently sign the certificate in black printer ink and post it with their home county’s marriage permit office just for registration. This process can take a few days to complete.

Reception

The reception process can take a long time, so it may be important to plan ahead. You’ll desire to tour and price away several locations prior to making a decision. You’ll also need to decide on your preferred night out and the selection of guests https://lambrides.org/brazilian-brides/ you’re appealing.

best foreign brides

A regular wedding ceremony is usually followed by a formal reception. This could be called the Walima, wliymh, or “the party. ”

In many countries, this kind of reception is regarded as one of the most crucial events to the wedding day. A fresh time for the newlyweds to celebrate their new lives together with their loved ones.

A number of the more interesting things to happen in a reception include the dessert cutting, bouquet and garter toss, and dancing evening away. You’ll really want to keep the party going by ensuring your DJ or band contains plenty of time to try out music for your guests to flow the night away.

Share →

Leave a Reply