Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

In today’s age of the internet, really hard to deny the significance associated with an effective https://webbusinessarchitecture.com/2019/11/21/web-business-innovation web site. A great website is just as important as a physical location. It helps you reach consumers away from local marketplace and generate sales even if you’re not actively doing business.

Sites are a great way to generate a good first sight. For instance, you can include a logo on your own site to assist potential clients connect your business with a good brand. Also you can include a contact page that features your contact number and a message address to get customer service concerns. Also, it might be wise to incorporate a site map to help customers find their way your site.

There is one-size-fits-all response to the question, “What is the foremost way to get started on an internet business? ” The very best solution to suit your needs may be a variety of several factors, including your sector, your target audience, along with your financial functions.

However , you will have to take the time to identify which collaboration is the most likely to work for you. To accomplish this, you’ll need to do a little investigate to learn what works, what doesn’t, and what you can anticipate.

Another useful resource for your pursuit to find out the secrets of starting an online business is a reputable organization startup lawyer. These professionals can not just guide you through the legal quagmires, but they can provide information on taxation and other issues that might happen along the way.

Share →

Leave a Reply