Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

The small variation: Dating with HIV is not suitable the faint of heart, and it can incorporate some concerns, most pressingly: Where would I go to meet up individuals anything like me? HIVPositiveDatingSites.org can supply the solution with reliable ratings, ideas, and methods geared toward HIV-positive singles. This information-rich site makes a name for itself by attracting a marginalized section for the online dating populace — individuals who have examined HIV-positive. As a niche web site, HIVPositiveDatingSites.org encourages a nonjudgmental and private space in which singles can learn the ropes, build confidence, and move forward into the modern-day relationship scene.

The real history of this individual immunoodeficiency trojan (HIV) begins into the Belgian Congo in 1959 once the very first situations had been uncovered. During those times, health practitioners don’t understand very much about the condition, and therefore generated misinformation concerning how to treat and give a wide berth to it.

The worldwide HIV/AIDs crisis arrived to full power inside 1980s, additionally the health earth’s anxiety delivered plenty of concern and paranoia on matchmaking world. In 1999, the World Health company estimated that over 33 million people were coping with HIV all over the world. What exactly is worse, a maj applegate nudeority of these everyone was unacquainted with their unique situation and therefore vulnerable to driving the illness onto a sexual lover.

These days, compliment of a major international work get folks tried, nearly 80per cent men and women with HIV understand their HIV-positive status, and in addition they can stay safe and stop infecting someone else. The health area has brought crucial actions to greatly help HIV-positive individuals within the last half a century, and now the matchmaking industry is adjusting to serve and support HIV-positive singles as well.

Since the launch, HIVPositiveDatingSites.org is becoming one of several leaders within the HIV online dating space. The third-party reviews on this site can improve healthy interaction and empower men and women to enter the online dating globe without anxiety about stigma.

By arming daters with advice, HIVPositiveDatingSites.org makes a difference in how people with STDs approach new relationships and matchmaking prospects. This site encourages HIV-positive singles to get their particular time, assess their particular solutions, while making choices that can lead them to delighted and healthy connections.

Whether you have only been diagnosed as HIV-positive or perhaps you’ve already been living with the disease for a long time, HIVPositiveDatingSites.org welcomes everyone else searching for info, help, and a community centered around HIV.

“nobody is left out,” the HIVPositiveDatingSites.org team promises. “Even as an HIV unmarried, you’ve got your opportunity.”

Supporting Daters With specialist recommendations & Recommendations

HIVPositivgeDatingSites.org encourages a supporting reading environment in which singles can find out where to go and how to proceed to get the results they desire. Many individuals look at the website interested in internet dating information and dating site tips, in addition to team undoubtedly delivers on that top.

The website includes a number of short product reviews at the top labels when you look at the good dating space. If you wish to get more detailed information, all you have to carry out is click the browse Comprehensive Review link.

The HIVPositiveDatingSites.org staff has actually carefully learned the net online dating scene, and each Comprehensive Evaluation provides a comprehensive summary of this pluses and minuses of HIV dating internet site. The overview breaks down the website’s distinctive functions, membership prices, signup process, and as a whole attraction, and it concludes by providing singles several powerful reasons to take an opportunity on HIV dating sites.

Might merely find a very good of the greatest on HIVPositiveDatingSites.org. The team of online dating experts has generated a 100-point size to rate niche online dating sites for STD-positive singles, and also the site just positions those that score a 90 or maybe more.

Plus, all internet sites on HIVPositiveDatingSites.org tend to be inviting to singles with HIV also STDs. Singles understand what they can be entering right here, and they’re available to writing on health in an adult trend — as with, without judging or rejecting some one simply because they usually have examined good with an STD.

The polite and taking attitudes on HIV dating sites is generally a pleasing modification of rate for singles fighting an illness. That alone makes it worth generating a profile and looking for times.

“It raises self-confidence,” in accordance with one customer. “HIV dating sites have hundreds or a large number of possible solitary people to choose from.”

The website has HIV Dating & partnership Advice

HIV internet dating sites is generally perfectly good for singles pursuing relationship and company. They are able to offer introductions and foster a residential district in which individuals believe safe and welcome. However, some singles require some assistance to change those suits into full-on times and interactions.

HIVPositiveDatingSites.org could offer assistance with sets from producing a profile to advising somebody about your HIV-positive condition. The HIV Dating recommendations web log really does just what it really is name suggests and gives ideas and reassurance for singles facing troubles in modern internet dating globe.

This website is a good resource for both singles and lovers because it offers functional connection guidance regarding HIV as well as other STDs.

“It is complicated for HIV singles in order to make brand-new pals and begin dating,” based on a recent post. “ergo, we’ve got produced limited world for your needs in which you gets appropriate expertise and guidance.”

The HIVPositiveDatingSites.org champions safe gender, clear interaction, and confident matchmaking strategies that produce good results. Whether you are searching for an inspiring pep chat or a clear-cut idea, it is possible to browse on-line to get articles that talks straight to you and your matchmaking encounters.

HIVPositiveDatingSites.org aids good singles throughout every downs and ups of online dating, and it will offer instrumental assistance because they develop long-lasting connections.

It’s liberated to seek advice from the HIVPositiveDatingSites.org blog site and watch just what guidance, guidelines, and words of wisdom it has available. At the very least, reading these articles can display STD-positive daters what exactly is feasible and inspire them to move ahead inside the internet dating world.

“Although having HIV will definitely generate matchmaking a bit more challenging, more and more people aided by the trojan have actually delighted and satisfying relationships,” the experts say. “There’s a lot of options for people with HIV in terms of love. The world is starting to become much more comprehending much less judgmental of these kinds of things, so be assured that everything might be fine, and you should still be able to have strong, important interactions.”

HIVPositiveDatingSites.org offers Hope in which It really is A lot of Needed

Approximately one in 7 Americans live with HIV, plus the infection is workable and nontransferable in many cases. But the popular matchmaking world can certainly still stigmatize HIV daters and work out all of them feel undesirable due to their condition. That’s not correct, and it’s really not planning carry on if industry frontrunners like HIVPositiveDatingSites.org have anything to state about any of it.

HIVPositiveDatingSites.org offers a treasure trove of real information about HIV and just how it influences online dating and relationships. If you’re searching for an STD dating site or an HIV neighborhood, these experts can inform you all you need to understand become safe and produce the happiest possible future yourself as well as your companion.

“It is true the matchmaking game is generally hard for anybody, but much more if you’re HIV-positive and unmarried,” the HIVPositiveDatingSites.org team said. “the good thing is that HIV is merely an ailment, and you will live a normal life like any kind of HIV-negative person and have an amazing commitment or wedding.”

Share →