Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good qualities within a spouse are essential for a long-lasting and happy romantic relationship. These qualities include mutual trust, integrity, and emotional regulation. If you’re searching for a long-term spouse, it’s critical to consider these qualities before making any kind of final decisions.

That they Respect The Boundaries

The very best partners reverence your personal limitations in all aspects in your life — whether it’s physical, emotional, or sexual. They will know once it’s suitable to tell you that you need space, or the moment it’s time to step out and do different things. This is one of the most important things to look for in your spouse – it is their means of telling you they care about both you and that they are willing to protect and support you.

They may be Compassionate and Caring

An effective spouse is usually someone who is compassionate and patient, not only toward you nevertheless also towards your members of the family. This means the woman with willing to set your needs ahead of her very own and will work hard to make sure your relationship can be described as positive and healthy a person.

That they Find Time For You

Aquiring a partner https://moscow-brides.com/blog/real-mail-order-bride-sccess-stories who sees the time to use quality time mutually is crucial for virtually any successful romantic relationship. A good loved one will prioritize spending good time with you and definitely will always be all set to take an intermittent date night, car ride, or vacation with you. They will be open to spending evening at home with you if you want to receive away from everything for a while, even if honestly, that is just to cuddle in bed and still have an uninterrupted instant of peacefulness.

They Are Easily Loving

Being caring is one of the most engaging things about a person. A loving and supportive spouse who is easy to love is a great asset for your couple. This individual should be able to display affection in many ways, including through thoughts and actions, and he needs to be willing to communicate his emotions openly.

He ought to have the ability to respond to the love and affection, with no judgment or fear of problem you by any means. He can accept you for who all you will be and help you progress into the person you want to be.

They Are Intelligent and Self-Educated

Being clever is an important aspect for a woman’s accomplishment in marital life because she will have more understanding of herself plus the world about her. This knowledge can help her make informed decisions which might be in her best interests.

She’ll have the ability to adapt to new situations in a manner that doesn’t bargain her beliefs and values. This will help to her to keep a strong sense of self-worth and assurance in little and her marriage with her husband.

Being sensible also means that she’s her own opinion and isn’t afraid to operate for it. This is a good quality to get a spouse because it means this girl knows what she desires in her life and may work to get it.

Share →

Leave a Reply