Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good qualities within a spouse involve respect, a commitment for the marriage, https://engineersbackbone.com/2020/09/03/acquiring-an-international-online-dating-club/ and a good amount of grace. One of the greatest things to do just before you state “I do” is usually to attend a pre-marriage counseling procedure. This will offer you an understanding of what to anticipate in a romantic relationship.

A very good marriage can be one that equally companions share a deep mental connection and a shared spiritual eye-sight. It is also a single where both parties are ready to help to make a long-term commitment towards the other. Within a healthy marital life, every single partner makes the other a priority, be it helping to increase kids, or perhaps working on their own personal growth.

The most important element of a marriage is the capability of equally spouses to tell the truth with each other and to communicate properly. When two people are not on the same page, fights happen, and mental hurts might last a lifetime. Keeping in touch with relatives and buddies can help you cope with tough times. Whenever you are lucky enough to find a spouse who is accessible to discussion, you can study a lot from the new friend.

A further critical component to an effective marriage is a solid sexual component. A good other half knows how to appreciate their partner’s need to be sexually pleased, and will generate an attempt to keep the romance healthful.

Really not always the simplest thing to do. For example , an effective wife will know how to accompany her man, and will show interest in his interests. Likewise, a good man will be able to handle https://moscow-brides.com/belarus with the rigors of daily life. But a good man will also be allowed to handle the odd accidents that life contains in store.

Another essential component to a superb relationship is a good spontaneity. There’s nothing worse than a snarky partner who will belittle your efforts as a better you. So , be prepared for your fair share of inside jokes.

Irrespective of all of the above, a great marital life isn’t just about how precisely well you communicate with the spouse. You must have a solid understand with the values you hold dear. In the way you federal act, to how you treat others, your figures play a huge function in identifying how you function as a couple.

Lastly, you have to have a comprehension of the art of settlement. This is one of the most rewarding facets of a healthy relationship, as it enables you to work through a down economy together, not having compromising your marriage. During a discussion, you have to be obvious about what you anticipate of your partner, and be happy to make short-cuts.

The best man also needs to have a good sense of humor. Regardless if he or she isn’t really the most witty person you will have ever met, it has the still smart to share a couple of your favorite laughs with your partner. Not only will it lessen any clumsiness, but it surely will help you see your spouse towards a more lighthearted, great light.

Share →

Leave a Reply