Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Finding a single lover to date can be a long and difficult process. However , there are numerous strategies to meet a woman that is best for you. One way is to work with dating websites. These websites will connect you with single women coming from all over the world exactly who are looking for a relationship. find a bride Another way to find a woman is by visiting how to get a wife chat rooms.

foreign bride

When you’re buying lady, you need to discover how to communicate with her in a way that she finds interesting. Meaning https://bridewoman.net/europe/russian-brides/ understanding how to pose questions in a manner that is likely to make her feel very special. It’s important that you steer clear of making her feel unpleasant and offering her lines that she would not like.

Before you start searching meant for single girls online, you’ll need to make a decision what region you’re looking for. Although you will discover single girls from any region, most people favor girls from Asia, Latin America, or Eastern Europe. Other folks prefer African or perhaps Middle East women. In the end, you need to decide what is best for you and your family.

Online dating sites are a great way to find a solo lady and meet males. There are thousands of women on line, and you can fulfill someone who suits your needs. You will also find free dating sites that permit you to meet up with single women in your area. You never know who could possibly be looking for a relationship. So , should you be looking for a solo woman, sign up for a going out with site today! You may be surprised in the variety of a number of people you’ll connect with on an web based online dating website.

Share →

Leave a Reply