Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Mail purchase brides are a type of marriage agency that permits Recommended Reading men to meet foreign women from different countries. Usually, guys pay a broker to match associated with a foreign girl and bring her to the USA for marital life.

This form of bride-shopping possesses exploded in attractiveness, as many men see it so that you can find a long term partner with a similar cultural attitudes they have. It can be incredibly successful if you’re willing to work at it and have the patience and confidence to put in the effort.

These girls are normally intelligent, open-minded, and sincere. They are focused on self-development and take advantage of the opportunities to increase themselves. They are also extremely attentive to their partners and are generally devoted moms.

They are a fantastic option for a Western gentleman who may be looking for a foreign wife as they are well-suited designed for an American lifestyle. They are also able to provide a good lifestyle for their potential family.

The primary goal these ladies is to get the perfect person for them and create a cheerful family. They wish to have a proper and good relationship, and they are generally ready to move to another country for the sake of their absolutely adore.

It is important being careful the moment dealing with overseas brides because we have a risk of all of them being abused. This is why this is very important to be prepared of the laws and regulations in their particular countries and know what you are signing up for.

This is why it is necessary to use a professional international dating site that offers a safe environment to meet a foreign star of the event and become familiar with her prior to making the decision of getting married to her. These websites also provide many different tools and features to help you find your dream foreign star of the event.

You will be able to search for a foreign better half by time, country, and other criteria. This will help you narrow down the options and increase your likelihood of finding the right female for you.

Most of these websites offer a various tools and features to make your search a lot easier, including user profiles that are detailed and include pictures and descriptions. You may also send messages, video telephone calls, and even electronic gifts towards the women you are searching for.

Some of these sites are free to join, whilst others charge a little fee. Nevertheless , they all give you a variety of products and are well worth your money. They also have a sizable database of beautiful ladies to choose from.

These sites best place to start your search for a overseas wife since they let you communicate with ladies from around the world without having to keep your house. You will be able to discover them and pay attention to more of the culture and traditions before you make the decision of marriage.

Some of these sites are also a cover designed for prostitution wedding rings, consequently they need to be taken seriously and monitored. Its for these reasons it is important to know the laws in the countries where you are organizing to fulfill a foreign bride and ensure that you do not become a sufferer of human being trafficking or perhaps sexual fermage.

Share →

Leave a Reply