Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Foreign brides to be are ladies who seek husbands from outside the native countries. These gals usually have good family ideals, are prepared for significant relationships, and so are eager to start a life which has a Western gentleman.

During the past, men so, who wanted to marry foreign birdes-to-be would probably travel overseas and match them in person. But today, together with the advent of internet dating, meeting a foreign wife can be as easy as simply clicking a computer display screen and conntacting her.

There are a large number of women who will be eager to speak with Western men and build healthier relationships with them. Because of this , the mail order bride market has grown a lot over the years.

Many of the women who happen to be part of the mail order bride market are now living economically bad or recently developed international locations. These women are often looking for a person who will support all of them financially and help them make a successful relationship and family members.

find ny wife on social media

Additionally they believe that American men are very demanding , nor understand their needs. These girls are not looking to cheat you or push a romantic relationship on you, although his or her want somebody who will make a commitment and that will be dedicated to her.

The biggest issue with the mail-order bride sector is that it is often a major approach of obtaining human trafficking. Despite new laws and regulations such as IMBRA, it is continue to a problem. In fact , a recent review found that as many as five-hundred, 000 females from Russia and Ukraine are becoming trafficked.

Some of these ladies are also being abused by their foreign partners. This is why the Philippine federal government passed a law banning the practice of mail-order brides.

That is a huge difficulty because the women of all ages in these countries are desperate to get a husband focused enough to do anything to http://bizu.thirtyonedigital.co/blog/mailorder-brides-the-prices-options/ discover him. They are often selling their particular kids to get money, or perhaps they may be being abused by their husbands or perhaps by other people working on the behalf.

Several countries have enacted anti-mail-order-bride laws because of this issue. These regulations protect could rights and prevent them via being abused or exploited by their overseas husbands.

In addition , these laws require the fact that girls be able to speak The english language and are not within 18 every time they marry. These laws also make sure that the girls’ families know about their romance with the foreign husband.

Asian all mail order brides are some of one of the most sought after in the world because they can generate a man happy and truly feel loved. They have an amazing physical appearance, are good and societal, and want to generate their marital relationship operate.

Latin mail buy brides are another well-liked choice meant for foreigners since they are friendly, open-minded, warm, and emotionally attached to their very own spouses. They are also extremely family-oriented and want to generate their romance as effective as is possible.

Slavic mail buy brides are highly preferred by men because they may have everything a man could want in a young lady: attractive appearance, great individuality, and a feeling of loyalty.

Share →

Leave a Reply