Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Mail order brides are a type of matrimony agency which allows males to meet international women coming from different countries. Usually, males pay an agent to match associated with a foreign woman and carry https://best-sexy-brides.com/dating-sites-in-latin/ her to the UNITED STATES for marital life.

This form of bride-shopping includes exploded in status, as many males see it in order to find a long lasting partner with the same cultural beliefs they have. It can be extremely successful if you are willing to am employed at it and possess the patience and confidence to setup the effort.

These types of girls are typically intelligent, open-minded, and sincere. They may be focused on self-development and use the opportunities to increase themselves. They are also extremely attentive to all their partners and therefore are devoted mothers.

They are a great option for a Western person who’s looking for a overseas wife because they are well-suited designed for an American way of living. They are also able to offer a good quality lifestyle for their long term future family.

The key goal of girls is to get the perfect man for them and create a content family. They need to have a normal and strong relationship, plus they are ready to proceed to another region in the interest of their love.

It is important to become careful the moment dealing with international brides because there is a risk of them being abused. This is why it is important to be educated of the laws in their individual countries and know what you are becoming a member of.

This is why it’s fundamental to use a professional international dating internet site that offers a safe environment to meet a foreign bride-to-be and get acquainted with her prior to making the decision of getting married to her. These sites also provide a variety of tools and features to assist you find ideal foreign bride.

You will be able to search for a foreign better half by grow older, country, and other criteria. This will help you reduce the options and increase your odds of finding the right woman for you.

Several websites offer a variety of tools and features to make your search a lot easier, including users that are detailed and can include pictures and descriptions. Also you can send texts, video calls, and even digital gifts for the women you are looking for.

Some of these sites are free to join, although some charge a tiny fee. However , they all provide a variety of offerings and are well worth the cash. They also have a big database of gorgeous ladies available.

These sites best place to start your search for a foreign wife because they let you communicate with ladies from around the earth without having to keep your home. You will be able to discover them and learn more about their culture and traditions prior to making the decision of marriage.

Many of these sites are a cover with regards to prostitution rings, and so they need to be used seriously and monitored. Because of this , it is important to be familiar with the laws and regulations in the countries where you are planning to meet a foreign bride and ensure that you don’t become a victim of real human trafficking or perhaps sexual exploitation.

Share →

Leave a Reply