Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Among all the nationalities of the world, Cookware girls are definitely the most beautiful and eye-catching. There is a unique style and their physical features can easily attract males. They also have a great personality, which makes them perfect life associates for Traditional western men. These ladies are regarded as smart, well-educated, and they are good wives and mothers. Fortunately they are great cooks. They are also well intentioned, courteous, and well-behaved.

In addition , Asian girls are usually known to be extremely respectful and polite towards their very own male associates. This is because they have high ethical values and they dignity their parents. They are also known to be good guests and they get suggestions with brand new authenticity. Also, they are regarded as very charming.

Because of this, Asian young women are find a bride good lovers for West males. They are not only good wives but in reality make wonderful investors. They have a many experience within their professions and know how to value funds. They also understand the fine art of scientific research and lifestyle, which makes them perfect for overseas interactions. They are also well-known for being smart, well-educated, well-behaved, and they currently have a good individuality.

best mail order bride

In addition , how to get a wife Hard anodized cookware girls great cooks. They know how to generate delicious foods that friends and family will relish. They also discover how to produce romantic foods for you at home. They also make sure they keep your room clean and organised, and they are also very hospitable. Their personalities are also very interesting.

Asian females also learn how to continue their pores and skin smooth and beautiful. In addition they defend their skin area from sunshine rays. They also use light gorgeous asian woman mist facial sprays to hold their makeup fresh. They also stay hydrated throughout the day. They also know how to rub their body.

In addition , Asian girls are very good listeners. Additionally, they don’t interrupt interactions. They also no longer put on a lot of weight without difficulty. They also have wonderful skin and they don’t have to apply makeup typically. They likewise have great eyes and they currently have beautiful lips. They likewise have silky dark hair.

Lastly, Oriental girls are good daughters and they are good wives. Fortunately they are great at home cooks and they understand how to make delightful foods that your pals would benefit from. They also understand how to keep all their skin easy and elegant. There is also a lot of knowledge in their professionals, and they understand how to value cash. They are also great listeners and they answer questions with refreshing credibility. They are also incredibly sweet. There is also great eye and they include silky darker hair. They also have great skin area and they don’t get body fat easily. They likewise have great eyes and they experience plump lips. They also have the best personality, and maybe they are very good guests. They are also regarded as very fairly sweet. They also have great eyes and a beautiful lips. They also have a good personality, an effective attitude, and perhaps they are very well-behaved.

Share →

Leave a Reply