Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Before choosing a global wife, you need to know regarding the country of her foundation. You also need to be sure that her values and standard of living are compatible with yours. For those who have already married an American woman, then you can want to consider a Russian wife. You can also choose a Ukrainian woman, as they own cosmopolitan looks, higher education amounts, and a sexy body. The easiest way to find an worldwide wife is normally through ship order bride websites.

A foreign wife can be difficult to adjust to, and you should be prepared just for cultural and language differences. Nevertheless , a foreign better half can be intimate and loyal. A good foreign better half can be a superb addition to the relationship. Choose carefully and be prepared just for the mental and financial complexities involved. Another wife can bring a different perspective to your relationship and add variety to your existence. If you are not comfortable with the ethnical differences, then it’s not really the best option available for you.

Before you choose an international wife, you should start dating women at home country. You will find many men who will be dissatisfied with the marriage climate in the US. Going to The german language or A-language communities in the area can help you discover someone with whom you are able to communicate. After that you can continue your relationship with the hope of one day time acquiring a western better half. For many men, this is a great possibility to find a passionate partner.

Although is actually not easy to find an international wife, it can be rewarding. You’ll be able to fulfill many women and have a variety of experience. Many international girls may be in other relationships or married to other men. However , you’ll need to know the regulations and culture of her country before you take the plunge and get married. Do not afraid to bargain for a worldwide wife, because the benefits will be phenomenal. The only demise is that it could be a bit difficult to get a partner who will match your desires.

Although biblical bible passages do not encourage the practice of international relationships, some Somebody verses support the idea of world-wide wives. A woman who has occupied another region for years is not going to automatically adapt to the traditions of her husband and family, and she’ll have to adapt to a fresh culture. For anyone who is married to a international female, you’ll be https://newwife.net/best-countries/european/ukrainian-wife/ able to take advantage of her great experience and culture. Is actually not essential to be a perfect person to be an excellent wife. It’s important to be devoted, religious, and focused on your husband’s lifestyle.

In the past, a mail buy bride from a producing country may have been a bg surpise to her family. However , today, mail purchase brides shall no longer be considered a secret. Many people consider email purchase bride partnerships to be financially beneficial, especially https://renirentalmobil.com/2020/05/03/match-asian-lonely-women-online-how-to-satisfy-asian-public/ if this allows a person to generate a family in the husband’s region. The women also contribute to the economic system of their husband’s country by spending taxes and raising various children.

Share →

Leave a Reply