Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Buying a star of the wedding online may sound like an extremely challenging activity, but it is definitely not difficult. You just need to to find the correct internet site and stay careful. In the final analysis, you will discover a bride that fits your demands.

Mail buy bride solutions are a great way in order to meet the perfect female for you. They allow you to flick through thousands of girls that are looking for an associate. They have intensive databases and can make it easier to narrow down your search by distinguishing specific requirements.

You can also modify your search, to help you identify a lady who has identical interests as you may. Many snail mail order woman services https://best-sexy-brides.com/polish-brides/ also enable you to filtration system by simply location, so that you can find a woman from your own country.

Many mail obtain star belonging to the wedding sites have validated members, and several have a client care department that can response any concerns you might have. They will also offer you ideas on how to find a good match and help you through the entire procedure.

One of the primary advantages of mail purchase bride providers is that they usually are more affordable than other options. Moreover, they are generally safer plus more convenient to use.

A mail buy bride program can be a superb option for males who you don’t have the time as well as money to find a wife in other places. They can find a fabulous, intelligent girl for marital relationship without having to leave their home.

The best mail obtain brides are generally beautiful, clever, and obedient. They are willing to do whatever it takes to make all their man cheerful.

They typically want a hubby who will take good care of them and treat associated with love and respect. This is the reason why they are popular among males.

When you are buying a bride, it is vital to be confident and charismatic in your conversation. This will help one to connect with her and get closer to her heart.

You will have to be a wonderful listener and possess her that you’ll be open-minded. This will make her more likely to trust you and accept you to be a partner.

Make sure ensure that you will discover an attractive, intelligent girlfriend is to use a site that has been in operation for years. These sites have a lot of opinions from their consumers and are famous for their trustworthiness.

They also have a wide range of services and features, say for example a free pleasurable gift for brand new customers. Also you can communicate with additional members via email and video call.

A great submit purchase star of the event website will have a large database of women, which includes thousands of international ladies. These girls will be legally produced and over age 18.

Virtually all mail acquire brides will be single girls that are seeking a critical relationship. They are generally from The european countries or Questionnaire and are searching for a man that will love them and support all of them.

Share →

Leave a Reply