Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Avast Quiet Mode is normally an option lets you turn off notifies and pop-ups while you are functioning. This feature is especially ideal for people who want to focus on their particular work by themselves.

You can enable Silent Method in Avast simply by clicking the Settings tabs in the Avast client software. After that, you are able to adjust the volume of person categories of does seem. It is also possible to silence all of the notifications.

Triggering Quiet Function in Avast is easy. Just click the Usually do not Disrupt toggle to turn off notifications.

The Silent Function in Avast allows you to disable the majority of alerts, which includes security e-mails, and stop warning announcement sounds. You may also set notifications to appear only if a full-screen software is working.

For example , when you use a notebook computer, you can make certain your computer is definitely quiet while you are coder. This will eliminate various annoying pop-ups.

If you are a gamer, you can permit Silent Video gaming Mode in Avast. This feature minimizes distractions and ensures that you are free to learn your favorite games.

Activating Private Mode in Avast might remove each and every one annoying pop-ups and notifications. It also gives you the chance to operate quick works before you begin your games.

One more useful feature Visit Website in Avast is definitely its Quiet Method. This kind of feature permits you to perform particular activities, like examination of quarantined documents, with out disturbing your laptop or computer. However , should you have a lot of important texts, you may want to disable this function.

Share →

Leave a Reply