Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Among Oriental cultures, the kiss is a form of expression which may or may not be culturally acknowledged. Some ethnicities frown after public displays of attention, while others usually do not even enable kissing in public. Kissing may also be used as a greeting or romantic gesture. The cultural values about kissing vary from country to country, and are sometimes not quickly shared. Generally in most countries, open public kissing is known as unsavory. In some cases, a kiss can be a way of showing joy, or perhaps it can be a sign of companionship.

Some Cookware cultures feel that getting is a form of cannibalism. Earlier Hindu scriptures described people “sniffing with their mouths” while others said addicts “set mouth to mouth”. During the Both roman period, it was considered dirty to kiss. It was not really until connection with the Western world that the kiss became approved. The Lepcha people of Sikkim would not kiss until they hit with the Western world. In the early on 19th 100 years, Paul d’Enjoy said that the citizens of Asia did not benefit from kissing.

In Thailand, people frown after kissing in public places, especially when it is done in entrance of the community. This may bring about arrest warrants, or perhaps imprisonment. It is necessary to be aware of these types of regulations, also to be patient. If you are going to kiss someone publicly, you have to find a way being discreet. Most people wear powder snow or cream to cover themselves so that they will not smell.

Inside the Philippines, people kiss the other person in greetings. This type of kiss is a cheek kiss. There is also a “beso-beso” which is a cheek-to-cheek press. This type of hug filipino brides is needed between men and women, but it surely does not entail kissing the lips. Somewhat, the person kisses his or her right cheek.

The Chinese lifestyle also has a unique kissing custom. People quite often cheek hug when handmade each other, but they do not use it as a form of closeness. They usually cheek kiss 2 times. They also usually do not elaborate on that’s a good kisser. Keeping the kiss secret is a Chinese tradition. The handshake is likewise considered a sort of intimacy, however it is often company and does not show confidence. Oriental people as well do not generally hug during greetings.

The Eskimo hug is also frequently used in Southeast Asian civilizations. This kiss is also employed by Mongolian nomads in the Gobi Wasteland. It is also utilized by Maori tribes in New Zealand. The Inuit also use the Eskimo kiss, as do the Maori of New Zealand.

In Southeast Asia, there is also a practice of kissing in the nose, as opposed to the lips. This is certainly called a “hawm-gaem, ” which can be an expression of heat, appreciation, or gratitude. As well as done by pressing one’s nose against the other peoples cheek, with your particular lips finished tightly inwards. In Thailand, sniffing is considered a form of checkup, as it helps you to determine whether one’s family and friend is clean or not.

https://images.pexels.com/photos/1838862/pexels-photo-1838862.jpeg

Share →

Leave a Reply