Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Advantages of common fund investing

Mutual money offer investors a variety of purchase objectives which include capital understanding, wealth creation and salary generation. They also provide variation and tax deferral rewards.

Diversification: Investing in multiple securities spreads your risk around various industrial sectors, companies and markets. This can lesser the unpredictability of your stock portfolio and help you stay more absolutely consistent in your income over time.

Financial systems of scale: Deal costs on the per-unit basis are significantly reduced when you are forex currency trading shares with mutual cash. Moreover, you might be able to reinvest dividends or perhaps capital profits without paying virtually any fees.

Tax-smart investment: Unlike additional investment items, mutual cash allow you to transfer money amongst them without having to pay income taxes on the gathered gains. This enables you to use the tax financial savings on element interest and maximize your prospect of long-term expansion.

Disciplined investing: Investing over the long time period is essential pertaining to wealth creation and this can be easily realized through systematic investment ideas (SIPs) with common funds. SIPs help you keep a regimented approach to trading and avoid receiving emotionally involved with a volatile market.

Varieties of products: As opposed to other financial commitment products, mutual funds offer a wide https://mutual-fund-investing.com/how-to-choose-a-stock-market-fund-by-board-room/ range of products to fit different financial needs and risk appetites. For instance , equity funds, hybrid funds, debt cash and liquid funds.

Traders can also select no-load funds, which demand no revenue commissions. They have to also check the TER or perhaps Total Price Ratio to make certain the total expense of the fund is certainly not excessive.

Share →

Leave a Reply