Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Good relationship advice comes from those who have slept married long-term and get learned the secrets to keeping their particular relationship good. These people recognize that no marital relationship is perfect, but they also know that with time and patience, each and every one couples will get somewhat closer collectively and pay attention to some significant things about one another.

1 ) Stay Actively Engaged

When life can sometimes become busy and control, it’s crucial to settle actively employed in the partner’s daily lives. Should you be not spending good time with your spouse, your connection will suffer.

installment payments on your Be Regularly Dedicated

Zero relationship is perfect, but when you are dedicated to your companion, it will help keep the bond stronger than ever. A good way to do this is to reserve time on a daily basis to spend using your spouse and a date night every single once in a while http://wordpress.p473305.webspaceconfig.de/on-the-web-date-choices-that-will-ignite-your-affectionate-dinner/ doesn’t injure either!

3. Concentrate on The Advantages

It’s easy to get caught up in the negative tasks your asian mail order brides partner does indeed, or the points that fail you. Nevertheless , should you focus on the positives in your loved one, it will cause you to both look and feel more comfortable with them and will enable you to stay happy.

4. Be Humble

In interactions, we tend to stop wasting time to judge other folks. This is why they have so important to stay humble.

The more you can say to your errors and the more you allow that your spouse is certainly not perfect, the happier you might in your marriage.

5. Certainly be a Better You

It is pure for us to want to improve themselves. We are generally learning, growing and restoring.

But if you are not open to learning and developing from your problems, your spouse will start to view you as being unskilled.

Having the bravery to accept your mistakes and forgive your spouse is an important a part of building a enduring relationship.

six. Be a Encourager

It’s a good idea to give your spouse opinions about how you are doing and everything you can turn. It’s also a good idea to be the that you praise these people for their accomplishments.

7. Have patience with Your Partner

It can be tough being patient in a marriage, especially if you’re fighting with your spouse. This isn’t to say that you should fight, nonetheless it is important being patient and provide your spouse time to fix their complications.

almost 8. Be your spouse’s biggest enthusiast rather than their particular biggest vit

No romance is perfect, this means you will be challenging to be your partner’s biggest cheerleader, but that is an important a part of being a healthier married couple.

9. Be the most significant Encourager

This really is another important part of being a healthy and balanced married couple, since it shows your partner that you respect them and that they are worth your support.

10. Become the one who wipes apart their holes instead of the reason behind them

It is necessary to be the one that wipes apart your partner’s tears, as this is an important a part of being a great wife or husband.

Share →

Leave a Reply