Αξίες μας

Αξίες μας

Αλληλεγγύη = αλληλοβοήθεια, αλληνοούθια

Σύνεση = φρόνηση, με βάση τη λογική

Μέτρο = μέτρο σε όλα, στα λόγια, στα πάθη κλπ

Δικαιοσύνη = ίση αντιμετώπιση, αξιοκρατία

Ανδρεία = η κατάκτηση των παθών

Σοφία = γνωρίζω καλά αυτό που κάνω

Σκοπός μας

Σκοπός μας

Η βοήθεια στην επίλυση των προβλημάτων της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι «Η Όλυμπος». Η γνώση, η διατήρηση και διάδοση των ηθών, των εθίμων και της πολιτιστικής μας παράδοσης σε όλες τους τις εκφάνσεις, στην Όλυμπο ή στην ξενητιά. Η επικοινωνία και η ψυχαγωγία των μελών μας στην παροικία μας του Πειραιά, της Αττικής, αλλά και εν γένει όπου Ολυμπίτης.
Όραμα μας

Όραμα μας

Να ξαναδούμε την Όλυμπο γεμάτη ζωή και ανεπτυγμένη. Να μην αφήσουμε να φθείρει ο χρόνος ότι καλό παραλάβαμε από τους προγόνους μας. Να συνεχίσει το δημιουργικό έργο της η Αδελφότητά μας.

Romantic partnerships are a big part of modern culture, but they’re not often easy to maintain. It takes http://www.alucobras.com.br/ideal-countries-to-find-young-better-half-for-relationship/ time, attempt, and a willingness to alter your attitude about romance to make them last. Here are five approaches for keeping your romance consuming bright:

Keep Love Simple

Frequently , love in marriage can easily think a chore or a burden. While lovers should take take great pride in in their determination to one another, the partnership shouldn’t become about currently being “in love. ” Instead, the couple should certainly strive to establish a relationship that is certainly built about mutual respect and trust.

In addition , lovers should try to keep an open line of connection between them. This will help make certain that both associates have an genuine and good assessment of every single other’s desires and needs, and can steer clear of misunderstandings and problems later on.

One common problem that lots of couples face is a lack of communication. This may result in recurrent justifications, habitual arguing, detachment from a single another, unforgiving habit, emotional stress, and even assault.

The condition with such type of communication is that it’s rarely a reflection of the partner’s true emotions. It has more likely to be considered a reaction to http://www.mailorderbridesprices.net/korea-girls other concerns in the romantic relationship, such as their own thoughts of inadequacy or lack of self-confidence.

It’s critical to remember that later diverse values, philosophy, and anticipations. While it’s flawlessly natural for the couple to have different thoughts about issues such as child-rearing or profession goals, a lack of equality can develop tension and conflict.

This issue also can arise once there is a difference in the amount of freedom each individual enjoys inside their relationship. It’s a good idea to be clear about how you the two feel about how we share the responsibility of family and home.

Should you be unable to agree with an agreement, therefore consider going to a 3rd party for mediation or legal advice. This can be a wonderful means to fix couples who’ve been together for some time but are having difficulty maintaining a harmonious relationship.

Regardless of the reason, a divorce can be dreadful for anyone. Thank goodness, there are ways to prevent a divorce coming from happening in the first place.

Be a Support System

Having a supportive spouse can help the relationship flourish, no matter how troublesome it may seem. Is especially important for lovers who are newly married or coping with lot of stress in their relationship. Having anyone to lean on may help you through the hard occasions, and it can certainly be a great way to build trust and intimacy.

Be Effective

While some couples may have a hard time getting their spouse to do the things they experience, being organized and efficient can sort out this. By simply organizing date ranges, making supper plans, or perhaps taking turns doing household chores, you can make sure both of you have enough time to spend together without wasting your partner’s valuable energy.

Always be Creative

When your spouse features a passion for photography or may be a fan of a certain sport, there are lots of ways to combine this into their routine. Is considered also a wise course of action to take the time to learn about their interests and hobbies so that you will be there for them when they need you most.

Share →

Leave a Reply